ECHA začala 12-týždňovú verejnú konzultáciu o návrhu vedeckej správy o ftalátoch DINP a DIDP

Európska chemická agentúra (ECHA) na žiadosť Európskej komisie preskúmala vedecké dôkazy o rizikách, ktoré predstavujú výrobky obsahujúce ftaláty DINP a DIDP.

Na základe existujúcich obmedzení sa tieto ftaláty nemôžu používať v hračkách a výrobkoch určených na starostlivosť o deti, ktoré môžu deti umiestniť do úst. ECHA vo svojom návrhu správy dospela k záveru, že existujúce obmedzenie je odôvodnené a že na zníženie vystavenia detí normám DINP a DIDP nie sú potrebné žiadne ďalšie opatrenia na zníženie rizika.

Agentúra ECHA vyzýva zainteresované strany, aby do 31. júla 2012 predložili svoje pripomienky k návrhu správy. Agentúra ECHA osobitne víta akékoľvek relevantné nové vedecké dôkazy, ktoré sa v návrhu správy nehodnotili.

Na základe uvedených skutočností sa od výboru ECHA pre hodnotenie rizík (RAC) požiadalo, aby poskytol vedecké stanovisko k návrhu správy, pričom zohľadní pripomienky z tejto verejnej konzultácie.