Registrácie nových chemických látok-žiadosť o informáciu

(1) malý počet zaregistrovaných: registrujúci informácie, základné informácie, registrácie a používania chemických látok

(2) jednoduchá registrácia: malé množstvo informácií potrebných pre registráciu a bodom topenia boiling point, hustota, n-oktanol/voda rozdeľovacím koeficientom, voda rozpustnosti

(3) štandardná registra: rozdelený do štyroch úrovní: 1 ~ 10 ton; 10 ~ 100 ton; 100 ~ 1000 ton; gt; 1000 ton; jednoduchá registrácia požadovaných informácií a ďalšie fyzikálno-chemické, toxikologické a ekologické informácie, posúdenie nebezpečnosti, posúdenie expozície